Ostatnie recenzje


Wiesław Grobelny (2014-10-31)

Vademecum osoby dozoru ruchu podziemnych zakładów górniczych
Uważam że jest to Bardzo Dobry Podręcznik każda osoba dozoru(...)


Mirosław Keszelm (2014-10-24)

Zbiór zadań z podstaw napędu elektrycznego z rozwiązaniami
Książka bardzo przydatna, dużo zadań rozwiązanych w sposób(...)


kasia (2014-09-08)

Zdrowy dom
rewelacyjna pozycja
Sieci i instalacje gazowe. Poradnik projektowania, budowy i eksploatacji

Sieci i instalacje gazowe. Poradnik projektowania, budowy i eksploatacji

Konrad Bąkowski
wydawnictwo: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
ISBN: 9788320432404
Kod/EAN: 9788320426137
nr. katalogowy: 1265
rok wydania: 2008
oprawa: twarda
format: B5
stron: 726
wysyłka: Brak na stanie
kategoria: instalacje wodne, kanalizacyjne, gazowe

Ocena czytelników:  

81.00 zł
76.95 zł
*cena z VAT

Poinformuj znajomego wyślij wiadomość

rok wydania: 2008 (wyd. 3 zmienione)
format: B5
stron: 726 (rys. 421, tab. 100)
oprawa: twarda

W książce podano zasady projektowania, wykonawstwa i eksploatacji sieci gazowych w miastach i na wsiach, a także zasady instalowania urządzeń gazowych w budynkach mieszkalnych. Omówiono właściwości gazów palnych, układy sieci gazowych i zagrożenia podczas ich użytkowania. Scharakteryzowano urządzenia pomiarowe, podano koncepcje projektów gazyfikacji, metody obliczania zapotrzebowania gazu i obliczania sieci gazowych. Podano obszerne fragmenty norm prawnych.

W wydaniu trzecim wprowadzono uzupełnienia w związku ze zmianami w przepisach techniczno-budowlanych zgodnych z postanowieniami PN-EN i dyrektywami Unii Europejskiej, uaktualniono niektóre wartości liczbowe parametrów technicznych, dodano dwa nowe rozdziały zawierające przykłady obliczeń obiektów i urządzeń gazowych oraz dokonano przeglądu aktualnych przepisów techniczno-budowlanych.

Ze względu na poradnikowy charakter książki, polecamy ją inżynierom projektantom, wykonawcom i pracownikom nadzoru technicznego instalacji i sieci gazowych. Przydatna będzie także dla studentów studiów podyplomowych specjalizujących się w projektowaniu urządzeń gazowych.

SPIS TREŚCI:

Od Autora

1. Układy zasilania gazem ziemnym
1.1. Wprowadzenie
1.2. Gaz ziemny
1.3. Podział sieci gazowych
1.4. Układy zasilania miast
1.5. Zasilanie zespołów budynków mieszkalnych
1.6. Zasilanie wsi z gazociągów wysokiego ciśnienia

2. Gazociągi z rur stalowych
2.1. Rury stalowe
2.2. Kształtki do gazociągów z rur stalowych
2.3. Złącza kołnierzowe rur
2.4. Uzbrojenie gazociągów
2.5. Budowa gazociągów
2.6. Ochrona antykorozyjna gazociągów
2.7. Instalowanie armatury zaporowej
2.8. Podziemne przekroczenia przeszkód terenowych przez gazociągi
2.9. Uruchamianie gazociągów

3. Gazociągi z tworzyw sztucznych
3.1 Rury polietylenowe
3.2. Kształtki do gazociągów z rur polietylenowych
3.3. Wykonywanie gazociągów z rur polietylenowych
3.4. Wykonywanie odgałęzień od gazociągów z rur z PE
3.5. Wykonywanie skrzyżowań gazociągów polietylenowych z przeszkodami terenowymi i
elementami uzbrojenia podziemnego
3.6. Renowacja gazociągów z zastosowaniem rur polietylenowych typu Compact Pipe
3.7. Rury i kształtki poliamidowe
3.8. Wykonywanie gazociągów z rur PA

4. Gazomierze i stacje pomiarowe
4.1. Wprowadzenie
4.2. Gazomierze miechowe
4.3. Gazomierze rotorowe
4.4. Gazomierze turbinowe
4.5. Przepływomierze wirowe typu Vortex
4.6. Przepływomierze zwężkowe
4.7. Elektroniczne przesyłanie danych i przeliczanie objętości gazu na warunki normalne
4.8. Systemy zdalnego odczytu gazomierzy mieszkaniowych
4.9. Stacje pomiarowe paliw gazowych

5. Reduktory ciśnienia
5.1. Wprowadzenie
5.2. Elementy reduktorów
5.3. Obliczanie wybranych parametrów technicznych reduktorów
5.4. Zasady doboru reduktorów ciśnienia
5.5. Charakterystyka wybranych reduktorów

6. Stacje gazowe
6.1. Wprowadzenie
6.2. Wymagania funkcjonalne i lokalizacyjne stacji gazowych
6.3. Elementy wyposażenia stacji gazowych
6.4. Układy monitorowane w stacjach gazowych
6.5. Wymagania techniczno-budowlane dla stacji gazowych
6.6. Przykłady rozwiązań technologicznych stacji gazowych
6.7. Podziemne moduły redukcyjne
6.8. Strefy zagrożenia wybuchem
6.9. Urządzenia ciśnieniowe stacji gazowych

7. Obliczanie sieci gazowych
7.1. Wprowadzenie
7.2. Obliczanie zapotrzebowania na gaz
7.3. Obciążenia obliczeniowe sieci gazowych
7.4. Obliczanie strat ciśnienia w gazociągach
7.5. Praktyczne metody obliczeń hydraulicznych sieci gazowych
7.6. Obliczenia wytrzymałościowe przewodów gazowych

8. Sporządzanie opracowań projektowych
8.1. Podstawowe akty prawne
8.2. Warunki przyłączenia obiektu do sieci gazowej
8.3. Materiały wyjściowe do projektowania
8.4. Zasady sytuowania gazociągów i stacji gazowych
8.5. Problematyka opracowań projektowych sieci gazowej
8.6. Problematyka opracowań projektowych instalacji gazowych
8.7. Koncepcja programowo-technologiczna gazyfikacji gminy

9. Przyłącza gazowe do budynków
9.1. Warunki techniczne doprowadzenia gazu do budynku
9.2. Rozwiązania technologiczne
9.3. Przyłączanie budynków średniowysokich
9.4. Zabezpieczenie przyłączy przed niekontrolowanym wypływem gazu

10. Spalanie gazów, wentylacja pomieszczeń i odprowadzanie spalin
10.1. Spalanie gazów
10.2. Obliczanie różnych parametrów procesu spalania
10.3. Wentylacja pomieszczeń wyposażonych w urządzenia gazowe
10.4. Odprowadzanie spalin z domowych urządzeń gazowych
10.5. Wentylacja nawiewna pomieszczeń mieszkalnych z zainstalowanymi kotłami
przepływowymi
10.6. Odprowadzanie spalin z kotłów gazowych
10.7. Kominy do nowoczesnych kotłów gazowych
10.8. Wentylacja naturalna kotłowni w pomieszczeniu wydzielonym
10.9. Prowadzenie przewodów powietrzno-spalinowych kotłów przepływowych

11. Wykonywanie i użytkowanie instalacji gazowych
11.1. Wprowadzenie
11.2. Instalacje gazowe z rur stalowych
11.3. Instalacje gazowe z rur miedzianych
11.4. Usytuowanie i prowadzenie przewodów gazowych
11.5. Instalowanie gazomierzy
11.6. Instalowanie urządzeń gazowych
11.7. Obliczanie instalacji gazowych
11.8. Warunki techniczne użytkowania instalacji gazowych
11.9. Zabezpieczenia przeciwwybuchowe i przeciwpożarowe instalacji gazowych
11.10. Zagrożenia związane z eksploatacją instalacji gazowych

12. Kotły gazowe wodne i instalacje kotłowe
12.1. Wymagania ogólne
12.2. Podstawowe wiadomości o kotłach wodnych niskotemperaturowych
12.3. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych kotłów
12.4. Instalacje kotłowe małej mocy
12.5. Instalacje kotłowe o mocy cieplnej powyżej 60-2000 kW
12.6. Obliczanie wybranych parametrów pracy kotłowni gazowych
12.7. Centrale cieplne
12.8. Uruchamianie i użytkowanie instalacji kotłowych

13. Instalacje zbiornikowe gazu płynnego
13.1. Wybrane właściwości fizyczne gazów płynnych
13.2. Warunki pracy zbiorników
13.3. Wymagania techniczne dla zbiorników
13.4. Zbiorniki naziemne
13.5. Zbiorniki podziemne
13.6. Armatura zbiorników gazu płynnego
13.7. Odparowywanie gazu propanowego w zbiornikach w wyniku naturalnej wymiany ciepła z
otoczeniem
13.8. Odparowywanie gazu płynnego w parownikach
13.9. Projektowanie instalacji zbiornikowych
13.10. Eksploatacja instalacji zbiornikowych
13.11. Obliczanie instalacji gazu propanowego

14. Przemysłowe instalacje gazowe
14.1. Wprowadzenie
14.2. Układy zasilania gazem zakładów przemysłowych
14.3. Gazociągi wewnątrzzakładowe
14.4. Przewody wewnętrzne gazowych instalacji przemysłowych
14.5. Charakterystyka ogólna i wymagania techniczne palników przemysłowych
14.6. Palniki inżektorowe
14.7. Palniki nadmuchowe
14.8. Urządzenia zabezpieczające i regulujące ścieżki gazowej palnika
14.9. Przykładowe schematy zasilania przemysłowych urządzeń gazowych
14.10. Obliczanie różnych parametrów technologicznych instalacji przemysłowych

15. Ogrzewanie gazem hal przemysłowych
15.1. Wprowadzenie
15.2. Gazowe nagrzewnice powietrza
15.3. Obliczanie zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie obiektów halowych
15.4. Ogrzewacze promiennikowe
15.5. Promienniki rurowe
15.6. Promienniki panelowe (wysokotemperaturowe)

16. Zastosowanie gazu do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
16.1. Wprowadzenie
16.2. Kryteria celowości budowy urządzeń gospodarki skojarzonej
16.3. Gospodarka skojarzona a Prawo energetyczne
16.4. Agregaty prądowo-grzewcze napędzane silnikami gazowymi
16.5. Zespoły prądowo-grzewcze z turbinami gazowymi
16.6. Lokalne sieci cieplne zasilane z zespołów prądowo-grzewczych

17. Pomoce do projektowania
17.1. Podstawowe definicje i normy jakościowe gazów palnych
17.2. Obliczanie wybranych parametrów sieci gazowych
17.3. Podstawowe wymagania dotyczące stacji redukcyjnych
17.4. Przykłady usytuowania urządzeń technologicznych w ciągach redukcyjnych zakładów
komunalnych i przemysłowych
17.5. Obliczanie różnych parametrów rur
17.6. Stacje redukcyjne w wersji modułowej wg PGNiG SA
17.7. Kotły gazowe przepływowe z zamkniętą komorą spalania

18. Przegląd wybranych przepisów techniczno-budowlanych
18.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
18.2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
18.3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
18.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
18.5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
18.6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe
18.7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w
sprawie szczegółowych warunków podłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i
eksploatacji tych sieci
18.8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych
18.9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych
18.10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy, stacje paliw płynnych, rurociągi
dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
18.11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
18.12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
18.13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych
18.14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe
18.15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie

Literatura

A. Przepisy krajowe
B. Normy Europejskie i Polskie Normy
C. Normy Zakładowe (ZN-G) Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA
D. Dyrektywy i Rozporządzenia Unii Europejskiej
E. Przepisy i normy niemieckie
F. Materiały informacyjne producentów urządzeń 7710
G. Książki

Skorowidz

Sieci i instalacje gazowe. Poradnik projektowania, budowy i eksploatacji
Konrad Bąkowski

Średnia ocena czytelników(0):  0
Tutaj możesz dodać własną


baner Top Model
Baner TissoToys   Baner Siku