Promocje
Produkt dnia
Efektywne zarządzanie projektami. Wydanie 7
Efektywne zarządzanie projektami. Wydanie 7
99,00 zł
Java. Efektywne programowanie. Wydanie III
Java. Efektywne programowanie. Wydanie III
79,00 zł

Zadania geodezji w katastrze i gospodarce nieruchomościami. Część 2

Dostępność: brak towaru
Cena: 44,90 zł 44.90
Cena w innych sklepach: 44,90 zł
ilość egz
do schowka
Ocena: 0
Producent: GEODPIS
Kod produktu: 00_B3191

Opis

autor: Jagielski Andrzej
rok wydania: 2014
ilość stron: 442
oprawa: miękka
format: B5
ISBN: 9788393692644
EAN: 9788393692644Obecna książka powstała na bazie wydanego w r. 2010 tomu 2 „Geodezja w gospodarce nieruchomościami”. Nastepujące w latach 2010 - 2014 zmiany aktów normatywnych związanych z planowaniem przestrzennym, budownictwem i gospodarką nieruchomościami pociągnęły za sobą konieczność dostosowania treści podręcznika do zgodności z aktualnym stanem prawnym.

Tematyka objęta drugą częścią podręcznika Zadania geodezji w katastrze i gospodarce nieruchomościami jest kontynuacją wydanej w tym samym roku 2014 części pierwszej i stanowi dalsze poszerzenie wiadomości dotyczących znaczącego udziału prac geodezyjnych w dziedzinie ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarowania nieruchomościami, które jako obiekty podlegające licznym zmianom w czasie muszą być odpowiednio rejestrowane przy użyciu technik geodezyjnych, a także ewidencjonowane w bazie danych katastralnych.


SPIS TREŚCI:

Słowo wstępne 6
Wykaz skrótów związanych z treścią części 2 8

Rozdział 8: Podstawy planowania przestrzennego 9
8.1. Informacje wstępne i pojęcia podstawowe 9
8.2. Zadania i cele planowania przestrzennego 14
8.2.1. Cele ogólne planowania przestrzennego 14
8.2.2. Cele planowania przestrzennego w skali kraju 15
8.2.3. Cele planowania przestrzennego w skali województwa 17
8.2.4. Cele planowania przestrzennego w skali gminy 18
8.3. Podstawy prawne planowania przestrzennego 20
8.3.1. Ustawa „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” 20
8.3.2. Akty wykonawcze do ustawy pzp 24
8.4. Zadania organów administracji publicznej w procesie planowania przestrzennego 46
8.4.1. Wprowadzenie 46
8.4.2. Organy uczestniczące w planowaniu przestrzennym na poziomie krajowym 46
8.4.3. Organy odpowiedzialne za planowanie przestrzenne w województwie 47
8.4.4. Organy odpowiedzialne za planowanie przestrzenne na poziomie powiatu 48
8.4.5. Organy odpowiedzialne za planowanie przestrzenne w gminie 49
8.5. Zarys planowania przestrzennego na poziomie krajowym 52
8.5.1. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 52
8.6. Planowanie przestrzenne na poziomie województwa i powiatu 54
8.6.1. Strategia rozwoju województwa 54
8.6.2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa (pzpw) 56
8.6.3. Prognoza oddziaływania pzpw na środowisko 64
8.6.4. Powiat w systemie planowania przestrzennego 69
8.7. Planowanie przestrzenne na poziomie gminy 71
8.7.1. Wprowadzenie 71
8.7.2. Strategia rozwoju gminy 73
8.7.3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (sukzp) 76
8.7.4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) 83
Bibliografia do rozdziału 8 114

Rozdział 9: Inwestycyjny proces budowlany 117
9.1. Istota inwestycyjnego procesu budowlanego i jego uczestnicy 117
9.2. Rozpoczęcie procesu budowlanego na obszarze objętym mpzp 123
9.3. Przebieg procesu budowlanego na obszarze bez mpzp 126
9.3.1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT) 126
9.3.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP) 134
9.4. Administracja architektoniczno-budowlana w Polsce 137
9.4.1. Organizacja administracji architektoniczno-budowlanej 137
9.4.2. Kompetencje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 141
9.5. Projekt budowlany 144
9.6. Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej w procesie inwestycyjnym 151
9.7. Uzyskanie warunków dostawy mediów i uzgodnienie dokumentacji projektowej 153
9.7.1. Określenie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci 153
9.7.2. Uzgodnienie dokumentacji projektowej 155
9.8. Decyzja o pozwoleniu na budowę 161
9.9. Prace budowlane niewymagające pozwolenia na budowę 165
9.10. Rozpoczęcie prac budowlanych 171
9.11. Wykonawstwo geodezyjne w procesie budowlanym 173
9.11.1. Podstawy prawne czynności geodezyjnych w budownictwie 173
9.11.2. Standardy techniczne dla prac geodezyjnych w budownictwie 176
9.11.3. Wyszczególnienie prac geodezyjnych podczas procesu budowlanego 178
9.11.4. Prace geodezyjne w fazie przygotowawczej 179
9.11.5. Prace geodezyjne na etapie projektowania inwestycji, mapa do celów projektowych 180
9.11.6. Podstawowe obliczenia związane z geodezyjnym opracowaniem projektów 194
9.11.7. Prace geodezyjne podczas wyłączania gruntów z produkcji rolnej i leśnej 200
9.11.8. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego 203
9.12. Odbiór budynku 205
Bibliografia do rozdziału 9 206

Rozdział 10: Projektowanie obiektów gruntowych 209
10.1. Istota projektowania geodezyjnego 209
10.2. Projektowanie działek metoda analityczna 212
10.2.1. Obliczenie pól prostych figur geometrycznych 212
10.2.2. Typowe zadania z projektowania analitycznego 213
10.2.3. Analityczne projektowanie działek przy pomocy programu WinKalk 237
10.3. Projektowanie działek metodami przybliżonymi 241
10.3.1. Projektowanie działek metoda kolejnych przybliżeń 241
10.3.2. Projektowanie działek za pomocą wartości metra bieżącego 247
10.3.3. Projektowanie działek za pomocą średniej wartości hektara 249
Bibliografia do rozdziału 10 250

Rozdział 11: Podziały nieruchomości 251
11.1. Pojecie podziału nieruchomości 251
11.2. Istota podziałów: geodezyjnego, prawnego i sadowego 253
11.3. Podstawy prawne podziałów nieruchomości 257
11.3.1. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 257
11.3.2. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 258
11.3.3. Ustawa o gospodarce nieruchomościami 258
11.3.4. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości 259
11.4. Standardy techniczne dotyczące podziałów nieruchomości 263
11.4.1. Problematyka podziałów nieruchomości w instrukcji G-5 264
11.4.2. Kompletowanie dokumentacji z podziałów nieruchomości 266
11.5. Postępowanie podziałowe w trybie ustawy ogn 270
11.5.1. Podział nieruchomości na wniosek właściciela na terenie objętym mpzp 270
11.5.2. Podział nieruchomości w przypadku braku mpzp 278
11.5.3. Podział nieruchomości zabudowanej 280
11.5.4. Podział nieruchomości z urzędu lub na wniosek właściwego organu 282
11.5.5. Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń mpzp (podział uproszczony) 284
11.5.6. Podział nieruchomości pod budowę lub rozbudowę dróg publicznych 291
11.5.7. Połączenie i ponowny podział nieruchomości 294
11.6. Opłata adiacencka 295
11.7. Podział nieruchomości rolnych i leśnych 298
11.8. Podział nieruchomości w postępowaniu sadowym 301
11.9. Podział nieruchomości do korzystania (quoad usum) 303
11.10. Wykonawstwo geodezyjne podziału nieruchomości 304
11.10.1. Etapy prac geodezyjnych w ramach podziałów nieruchomości 304
11.10.2. Zgłoszenie podziału w ODGiK i pobranie materiałów archiwalnych 307
11.10.3. Analiza zgromadzonej dokumentacji archiwalnej, szkic podstawowy 311
11.10.4. Badanie ksiąg wieczystych 312
11.10.5. Wykaz synchronizacyjny 315
11.10.6. Opracowanie wstępnego projektu podziału 316
11.10.7. Wywiad terenowy, pomiar uzupełniający 318
11.10.8. Wznowienie granic nieruchomości 319
11.10.9. Przyjęcie granic nieruchomości 325
11.10.10. Sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości 332
11.10.11. Przekazanie operatu do ODGiK 334
11.10.12. Złożenie wniosku o zatwierdzenie podziału 336
11.10.13. Wyznaczenie i stabilizacja nowych granic 338
11.10.14. Wprowadzenie zmian spowodowanych podziałem do EGiB i KW 340
11.11. Scalenia i podziały nieruchomości 342
11.11.1. Zasady ogólne scaleń i podziałów nieruchomości 342
11.11.2. Podstawy prawne scaleń i podziałów nieruchomości 343
11.11.3. Procedura scalenia i podziału nieruchomości 350
11.11.4. Prace geodezyjne w postępowaniu scalenia i podziału nieruchomości 352
11.11.5. Odszkodowania i opłata adiacencka w procedurze scalenia i podziału 357
Bibliografia do rozdziału 11 358

Rozdział 12: Wywłaszczanie nieruchomości 361
12.1. Podstawowe zasady wywłaszczania 361
12.2. Postępowanie wywłaszczeniowe 370
12.2.1. Procedura wywłaszczenia 370
12.2.2. Przygotowanie postępowania wywłaszczeniowego 371
12.2.3. Rokowania w sprawie nabycia praw do nieruchomości 373
12.2.4. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego 374
12.2.5. Rozprawa wywłaszczeniowa 376
12.2.6. Decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości 376
12.2.7. Wykup części nieruchomości pozostałych po wywłaszczeniu 378
12.2.8. Ograniczenie praw i ustanowienie służebności na nieruchomościach sąsiednich 378
12.2.9. Przejecie praw do wywłaszczonych nieruchomości 379
12.2.10. Skutki prawne decyzji wywłaszczeniowej 379
12.3. Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości 380
12.4. Zwrot wywłaszczonych nieruchomości 383
12.5. Ograniczenie praw 388
12.6. Służebność przesyłu 389
12.7. Szczególne zasady wywłaszczania nieruchomości 396
12.7.1. Uwagi ogólne dotyczące przepisów specjalnych 396
12.7.2. Cele i reguły przyjęte w przepisach specjalnych 397
12.7.3. Podstawowe regulacje prawne w zakresie specjalnych inwestycji drogowych 399
12.7.4. Podmioty i organy uczestniczące w procesie inwestycji drogowych 402
12.7.5. Terminy i sankcje obowiązujące w procesie inwestycji drogowych 405
12.7.6. Oznaczenie nieruchomości oraz zawiadomienia stron i doręczanie decyzji w procesie inwestycji drogowych 409
12.7.7. Treść i forma wniosku o wydanie decyzji w sprawie inwestycji drogowej 413
12.7.8. Treść, forma i skutki decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej 416
12.7.9. Zasady i sposób ustalania oraz przyznawania odszkodowania 421
12.7.10. Ustalenia zamykające proces inwestycji drogowych 425
12.7.11. Zasady nabywania nieruchomości na cele budowy linii kolejowych 425
12.8. Czynności geodezyjne podczas wywłaszczania nieruchomości 435
Bibliografia do rozdziału 12 440

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl