Zarys geologii i hydrogeologii. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych

Dostępność: brak towaru
Cena: 39,00 zł 39.00
Cena w innych sklepach: 39,00 zł
ilość egz
do schowka
Ocena: 0
Producent: Politechnika Krakowska Wydawnictwo PK
Kod produktu: 00_84544

Opis

autorzy: Budkiewicz Maciej, Chrzanowska Elżbieta, Gwóźdź Rafał, Mroczek Jacek, Pasierb Bernadetta, Skowrońska Maria, Sroka Krystyna, Wacławski Mieczysław (red.)
rok wydania: 2005
ilość stron: 413
oprawa: miękka
format: B5
ISBN: 83-7242-333-4


SPIS TREŚCI:

Wprowadzenie 11

1. Wiadomości wstępne z budowy Ziemi (Budkiewicz M.) 15
1.1. Powstanie i wiek Ziemi 15
1.2. Jednostki geochronologiczne 16
1.3. Geosfery 19
1.4. Temperatura Ziemi 21
1.5. Skład chemiczny Ziemi i litosfery 23
1.6. Składniki litosfery 23
1.6.1. Minerały 24
1.6.1.1. Definicja minerału 24
1.6.1.2. Właściwości (cechy) fizyczne minerałów 24
1.6.2. Substancje mineralne 29
1.6.3. Skały 29
1.6.3.1. Definicja skały 29
1.6.3.2. Struktura i tekstura skały 29

2. Procesy skałotwórcze i skały (Budkiewicz M., Skowrońska M.) 31
2.1. Magmatyzm i skały magmowe 31
2.1.1. Magma 31
2.1.2. Chemizm magmy 31
2.1.3. Krystalizacja magmy 32
2.1.4. Minerały skałotwórcze skał magmowych 32
2.1.5. Podział skał magmowych na rodziny 33
2.1.6. Miejsce tworzenia się i formy występowania skał magmowych 34
2.1.7. Struktury i tekstury skał magmowych 36
2.1.8. Systematyka skał magmowych 37
2.1.9. Makroskopowe rozpoznawanie skał 37
2.1.10. Właściwości fizyko-mechaniczne skał magmowych 40
2.1.11. Skały magmowe Polski i ich zastosowanie 42
2.2. Procesy powstawania skał osadowych 44
2.2.1. Wietrzenie fizyczne i chemiczne oraz ich produkty 45
2.2.2. Erozja, transport i akumulacja deszczowa 47
2.2.3. Erozja, transport i sedymentacja rzeczna 52
2.2.4. Erozja, transport i akumulacja eoliczna 58
2.2.5. Erozja, transport i akumulacja lodowcowa 61
2.2.6. Erozja i sedymentacja morska 66
2.2.7. Erozja, transport i akumulacja jeziorna 71
2.2.8. Diageneza 72
2.3. Skały osadowe 73
2.3.1. Formy występowania skał osadowych 74
2.3.2. Struktury i tekstury skał osadowych 75
2.3.3. Minerały skałotwórcze skał osadowych 76
2.3.4. Klasyfikacja skał osadowych 76
2.3.5. Występowanie i zastosowanie skał osadowych 85
2.4. Metamorfizm i skały metamorficzne 92
2.4.1. Systematyka skał metamorficznych 95
2.4.2. Charakterystyka skał metamorficznych 95

3. Grunty budowlane (Budkiewicz M., Gwóźdź R.) 101
3.1. Wstęp 101
3.2. Charakterystyka i podział gruntów budowlanych 102
3.2.1. Grunty skaliste 102
3.2.2. Grunty nieskaliste mineralne 102
3.2.2.1. Grunty kamieniste 103
3.2.2.2. Grunty gruboziarniste 104
3.2.2.3. Grunty drobnoziarniste 104
3.2.3. Porównanie ogólnej klasyfikacji gruntów wg normy PN-86/B-02480 z normą PN-ENISO 14688-1 108
3.2.4. Grunty organiczne 108
3.2.5. Grunty wulkaniczne wg PN-EN ISO 14 688-1 109
3.3. Badania gruntów 109
3.3.1. Makroskopowe oznaczenie gruntów 109
3.3.1.1. Określenie rodzaju i nazwy gruntu 110
3.3.1.2. Skład mineralny 112
3.3.1.3. Struktury gruntów nieskalistych 112
3.3.1.4. Tekstury gruntów nieskalistych 113
3.3.1.5. Określenie wilgotności gruntu 113
3.3.1.6. Określenie stanu gruntów spoistych 114
3.3.1.7. Oznaczanie konsystencji wg PN-EN ISO 14688-1 114
3.3.1.8. Oznaczanie plastyczności wg PN-EN ISO 14688-1 114
3.3.1.9. Oznaczanie wytrzymałości w stanie suchym wg PN-EN ISO 14 688-1 114
3.3.1.10. Określenie barwy gruntu 115
3.3.1.11. Określenie zawartości węglanu wapnia CaCOa 115
3.3.2. Analiza granulometryczna 115
3.3.2.1. Metoda analizy sitowej 116
3.3.2.2. Metoda analizy areometrycznej 116
3.3.2.3. Inne metody analizy granulometrycznej 116
3.3.2.4. Wykres uziarnienia gruntu 117
3.4. Genetyczna charakterystyka gruntów 118
3.4.1. Grunty zwietrzelinowe 118
3.4.2. Grunty deluwialne 119
3.4.3. Grunty koluwialne 119
3.4.4. Grunty eoliczne 120
3.4.5. Grunty aluwialne (rzeczne) 120
3.4.6. Grunty polodowcowe 121
3.4.7. Grunty akumulacji jeziornej i bagiennej 122
3.4.8. Nieskaliste grunty morskie 122
3.4.9. Grunty antropogeniczne 123

4. Zjawiska wywołane obecnością wody i lodu w gruncie (Chrzanowska E.) 124
4.1. Zjawiska krasowe 124
4.2. Sufozja 125
4.3. Kolmatacja 126
4.4. Upłynnianie gruntu 126
4.5. Przemarzanie gruntu, wysadziny, przełomy 127

5. Powierzchniowe ruchy masowe (Sroka K.) 129
5.1. Obrywy i osypiska 129
5.2. Spełzywanie 130
5.3. Zsuwy 132
5.4. Powstawanie i rozwój zsuwów 133
5.5. Czynniki wywołujące powstanie osuwisk 135

6. Diastrofizm (Mroczek J.) 138
6.1. Przyczyny diastrofizmu 138
6.2. Fałdy i płaszczowiny 139
6.3. Uskoki, rowy i zręby tektoniczne 142
6.4. Spękania tektoniczne skał 144
6.5. Trzęsienia ziemi 145

7. Mapy geologiczne (Chrzanowska E., Mroczek J., Pasierb B.) 147
7.1. Podział map geologicznych 147
7.1.1. Barwy, symbole, oznaczenia literowe i graficzne 149
7.2. Elementy ułożenia warstw 151
7.3. Obraz prostych form tektonicznych na mapie 153
7.4. Analiza warunków geomorfologicznych 154
7.5. Przekrój geologiczny 155
7.6. Interpretacja warunków budowy geologicznej na podstawie mapy 159
7.6.1. Przykład opisu mapy geologicznej 160

8. Badania i dokumentowanie geologiczno-inżynierskie (Pasierb B.) 162
8.1. Analiza materiałów archiwalnych 164
8.2. Badania terenowe 167
8.2.1. Kartowanie geologiczno-inżynierskie 167
8.2.2. Metody geofizyczne 167
8.2.2.1. Metody geoelektryczne 169
8.2.2.2. Metody sejsmiczne 175
8.3. Prace geologiczne 180
8.3.1. Sondowania statyczne i dynamiczne 182
8.3.2. Profilowanie 183
8.3.3. Przekrój 185
8.4. Dokumentacja 186

9. Elementy hydrogeologii (Wacławski M.) 188
9.1. Pochodzenie wód podziemnych 188
9.2. Postaci wody podziemnej 189
9.3. Właściwości hydrogeologiczne ośrodków skalnych 190
9.3.1. Porowatość 190
9.3.2. Szczelinowatość 193
9.3.3. Krasowatość 193
9.3.4. Wodochłonność 194
9.3.5. Odsączalność 195
9.3.6. Przepuszczalność 197
9.4. Hydrogeologiczne warunki i cechy występowania wód podziemnych 197
9.4.1. Formy i rodzaje ośrodków wodonośnych 197
9.4.2. Strefy hydrogeologiczne 200
9.4.3. Zwierciadło wód podziemnych 202
9.4.4. Rodzaj wód podziemnych ze względu na cechy strukturalne warstwy wodonośnej 206
9.4.5. Podział wód podziemnych ze względu na warunki występowania i zasilania warstwy wodonośnej 207
9.4.5.1. Wody zaskórne 207
9.4.5.2. Wody gruntowe 207
9.4.5.3. Wody wgłębne 208
9.4.5.4. Wody głębinowe 212
9.5. Źródła 212
9.5.1. Określenia wprowadzające i podział źródeł 212
9.5.2. Wydatek źródeł 213
9.6. Cechy jakościowe wód podziemnych 218
9.6.1. Skład chemiczny 218
9.6.2. Właściwości chemiczne i organoleptyczne 221
9.6.3. Właściwości fizyczne 223
9.6.3.1 Temperatura wody 223
9.6.3.2. Inne właściwości fizyczne 224
9.6.4. Stan bakteriologiczny 225
9.6.5. Analizy chemiczne wody 226
9.6.5.1. Rodzaje i zakres analiz 226
9.6.5.2. Przedstawianie wyników analiz 226
9.6.5.3. Chemiczna klasyfikacja i strefy hydrogeochemiczne wód podziemnych 227
9.7. Elementy dynamiki wód podziemnych 230
9.7.1. Cechy hydrauliczne strumienia wód podziemnych 230
9.7.2. Podstawowe prawa i parametry przepływu strumieni wód podziemnych 235
9.7.2.1. Rodzaje przepływu 235
9.7.2.2. Filtracja linearna 235
9.7.2.3. Filtracja postlinearna 239
9.7.2.4. Filtracja prelinearna 241
9.7.3. Schematyzacja warunków hydrogeologicznych 242
9.7.4. Analityczne metody określania ustalonego przepływu wód podziemnych 246
9.7.4.1. Założenia i uwagi wprowadzające 246
9.7.4.2. Przepływ strumieni jednowymiarowych i płaskich 246
9.7.4.3. Dopływ wody do studni 255
9.7.5. Wybrane przypadki analitycznego określania nieustalonego przepływu wód podziemnych 267
9.7.5.1. Przepływ strumieni jednowymiarowych i płaskich 268
9.7.5.2. Dopływ do studni 268
9.7.5.3. Wznios zwierciadła po pompowaniu studni 275
9.7.6. Matematyczne modelowanie przepływu wód podziemnych 282
9.7.6.1. Metody analogowe 282
9.7.6.2. Metody numeryczne 283
9,8. Badania hydrogeologiczne 285
9.8.1. Uwagi ogólne 285
9.8.2. Ocena geologicznych warunków występowania wód podziemnych 285
9.8.3. Określanie współczynnika wodoprzepuszczalności ze wzorów empirycznych 286
9.8.4. Określanie współczynnika wodoprzepuszczalności metodami laboratoryjnymi 292
9.8.5. Określanie współczynnika wodoprzepuszczalności metodami polowymi 293
9.8.5.1. Określanie współczynnika wodoprzepuszczalności na podstawie wyników pompowania badawczego 294
9.8.5.2. Określanie współczynnika wodoprzepuszczalności na podstawie zalewania wyrobisk badawczych 299
9.8.5.3. Określanie współczynnika wodoprzepuszczalności na podstawie parametrów naturalnego strumienia 301
9.8.6. Określanie współczynników odsączalności 303
9.8.7. Pomiary stanów zwierciadła wód podziemnych - mapy zwierciadła 304
9.8.8. Określanie prędkości i dróg filtracji 309
9.8.9. Badania jakości wód podziemnych 310
9.8.10. Mapy hydrogeologiczne 310
9.9. Ocena zasobów wód podziemnych 311
9.9.1. Podział zasobów 311
9.9.2. Ogólne zasady ustalania zasobów 314
9.9.2.1. Zasoby statyczne 314
9.9.2.2. Zasoby dynamiczne 315
9.9.2.3. Zasoby sprężyste 321
9.9.2.4. Zasoby dyspozycyjne 321
9.9.2.5. Zasoby eksploatacyjne 323
9.10. Niektóre zagadnienia degradacji i ochrony wód podziemnych 326
9.10.1. Uwagi ogólne 326
9.10.2. Ochrona ilości wód podziemnych 327
9.10.3. Ochrona jakości wód podziemnych 328
9.10.3.1. Źródła zanieczyszczenia wód podziemnych 328
9.10.3.2. Warunki wystąpienia zanieczyszczeń wód podziemnych 330
9.10.3.3. Sposoby ochrony wód podziemnych 331

10. Zarys budowy geologicznej i hydrogeologii Polski (Wadawski M.) 334
10.1. Wprowadzenie 334
10.2. Karpaty fliszowe 338
10.2.1. Rys geomorfologiczny 338
10.2.2. Budowa geologiczna 339
10.2.2.1. Podłoże przedczwartorzędowe 339
10.2.2.2. Pokrywa czwartorzędowa 343
10.2.3. Warunki hydrogeologiczne 344
10.2.4. Problemy geologiczno-inżynierskie 347
10.3. Tatry 350
10.3.1. Rys geomorfologiczny 350
10.3.2. Budowa geologiczna 350
10.3.2.1. Podłoże przedczwartorzędowe 350
10.3.2.2. Utwory czwartorzędowe 351
10.3.3. Warunki hydrogeologiczne 352
10.3.4. Problemy geologiczno-inżynierskie 353
10.4. Niecka Podhalańska 353
10.4.1. Rys geomorfologiczny 353
10.4.2. Budowa geologiczna 353
10.4.2.1. Podłoże przedczwartorzędowe 353
10.4.2.2. Pokrywa czwartorzędowa 354
10.4.3. Warunki hydrogeologiczne 355
10.4.4. Problemy geologiczno-inżynierskie 356
10.5. Pieniny 356
10.5.1. Rys geomorfologiczny 356
10.5.2. Budowa geologiczna 357
10.5.2.1. Podłoże przedczwartorzędowe 357
10.5.2.2. Pokrywa czwartorzędowa 358
10.5.3. Warunki hydrogeologiczne 359
10.5.4. Problemy geologiczno-inżynierskie 359
10.6. Zapadlisko Przedkarpackie 360
10.6.1. Rys geomorfologiczny 360
10.6.2. Budowa geologiczna 361
10.6.2.1. Podłoże przedczwartorzędowe 361
10.6.2.2. Pokrywa czwartorzędowa 362
10.6.3. Warunki hydrogeologiczne 363
10.6.4. Problemy geologiczno-inżynierskie 364
10.7. Niecka Lubelska 365
10.7.1. Rys geomorfologiczny 365
10.7.2. Budowa geologiczna 366
10.7.2.1. Podłoże przedczwartorzędowe 366
10.7.2.2. Pokrywa czwartorzędowa 367
10.7.3. Warunki hydrogeologiczne 368
10.7.4. Problemy geologiczno-inżynierskie 369
10.8. Góry Świętokrzyskie 370
10.8.1. Rys geomorfologiczny 370
10.8.2. Budowa geologiczna 370
10.8.2.1. Podłoże przedczwartorzędowe 370
10.8.2.2. Pokrywa czwartorzędowa 373
10.8.3. Warunki hydrogeologiczne 374
10.8.4. Problemy geologiczno-inżynierskie 375
10.9. Niecka Miechowska 376
10.9.1. Rys geomorfologiczny 376
10.9.2. Budowa geologiczna 377
10.9.2.1. Podłoże przedczwartorzędowe 377
10.9.2.2. Pokrywa czwartorzędowa 378
10.9.3. Warunki hydrogeologiczne 379
10.9.4. Problemy geologiczno-inżynierskie 379
10.10. Monoklina Krakowsko-Częstochowska 380
10.10.1. Rys geomorfologiczny 380
10.10.2. Budowa geologiczna 381
10.10.2.1. Podłoże przedczwartorzędowe 381
10.10.2.2. Pokrywa czwartorzędowa 383
10.10.3. Warunki hydrogeologiczne 384
10.10.4. Problemy geologiczno-inżynierskie 386
10.11. Niecka Górnośląska 387
10.11.1. Rys geomorfologiczny 387
10.11.2. Budowa geologiczna 387
10.11.2.1. Podłoże przedczwartorzędowe 387
10.11.2.2. Pokrywa czwartorzędowa 389
10.11.3. Warunki hydrogeologiczne 390
10.11.4. Problemy geologiczno-inżynierskie 391
10.12. Nizina Śląska 391
10.12.1. Rys geomorfologiczny 391
10.12.2. Budowa geologiczna 392
10.12.2.1. Podłoże przedczwartorzędowe 392
10.12.2.2. Pokrywa czwartorzędowa 393
10.12.3. Warunki hydrogeologiczne 394
10.12.4. Problemy geologiczno-inżynierskie 395
10.13. Sudety i Przedgórze Sudeckie 395
10.13.1. Rys geomorfologiczny 395
10.13.2. Budowa geologiczna 396
10.13.2.1. Podłoże przedczwartorzędowe 396
10.13.2.2. Pokrywa czwartorzędowa 399
10.13.3. Warunki hydrogeologiczne 400
10.13.4. Problemy geologiczno-inżynierskie 402
10.14. Niż Polski 402
10.14.1. Rys geomorfologiczny 402
10.14.2. Budowa geologiczna 404
10.14.2.1. Podłoże przedczwartorzędowe 404
10.14.2.2. Pokrywa czwartorzędowa 406
10.14.3. Warunki hydrogeologiczne 407
10.14.4. Problemy geologiczno-inżynierskie 409

Literatura 410

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl